Regulamin uczestnictwa w projekcji

 1. Przy wejściu na teren imprezy udostępnione są środki dezynfekujące.
 2. Widzowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren imprezy.
 3. Liczba widzów nie może być większa niż liczba osób dopuszczonych w zgromadzenia według aktualnych przepisów. Na dzień 30 maja 2020 jest to 250 osób.
 4. Pracownik ochrony jest upoważniony do wskazania miejsca ustawienia udostępnionych leżaków lub ustawienia prywatnego miejsca do siedzenia.
 5. Widzowie są zobowiązani do zachowania odległości 1,5m od najbliższego uczestnika. Zasada ta nie dotyczy widzów będących rodziną lub mieszkający wspólnie. Mogą oni zająć grupy leżaków o liczbie odpowiadającej liczbie osób współmieszkających, które przyszły razem na pokaz. Naruszający zasadę zachowania odległości przyjmują na siebie odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie zakazu dystansu społecznego.
 6. Widzowie zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej lub zakrywania ust i nosa szalikiem lub chustą do momentu zajęcia wyznaczonego miejsca na leżaku. W przypadku zmiany obowiązujących obostrzeń dostosowanie się do aktualnych przepisów
 7. Zdezynfekowane leżaki udostępnione są w grupach po 1, 2, 3 lub 4 sztuki zgodnie liczbą uczestników tego samego gospodarstwa domowego . Liczba leżaków jest równa bądź niższa niż liczba dopuszczonych uczestników. W tym drugim przypadku możliwe jest zajęcie miejsca na prywatnym kocu lub krzesełku przy zachowaniu 2 metrów odległości od pozostałych uczestników. Miejsce to wskazuje pracownik ochrony.
 8. Nie wolno zmieniać miejsca, w którym leżaki zostały ustawione w trakcie trwania projekcji.
 9. Nie wolno wykorzystywać pozostawionych wolnych leżaków jeżeli osoby na nich siedzące zrezygnowały z projekcji bez uprzedniego zdezynfekowania.
 10. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 11. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 12. Zaśmiecania terenu.
 13. Niszczenia roślinności.
 14. Wprowadzania zwierząt.
 15. Palenia ognisk.
 16. Jeżdżenia rowerami.
 17. Po zakończeniu projekcji filmu widzowie są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia poza wyznaczony teren leżaków udostępnionych przez organizatora.